WYDANIE ONLINE

Jedną z bardzo często wykorzystywanych metod prognozowania sprzedaży jest średnia krocząca, zwana również średnią ruchomą prostą (SMA, simple moving average). Używa się jej, jeśli np. chcesz przewidzieć sprzedaż w bieżącym miesiącu na podstawie danych z trzech ostatnich miesięcy. W każdym miesiącu będziemy brać pod uwagę inne miesiące. Jeśli jest październik, to uśrednimy wynik z lipca, sierpnia i września. W listopadzie weźmiemy pod uwagę sierpień, wrzesień i październik. Zawsze trzy poprzednie miesiące.

czytaj więcej »

Operacje na datach i możliwość ich wyświetlania w odpowiednim formacie to podstawowe umiejętności potrzebne do przygotowywania narzędzi w języku Visual Basic. Jeśli nie opanujemy kluczowych funkcji daty i czasu, trudno będzie na przykład sprawdzić, jakiego dnia i o której godzinie zostało uruchomione makro. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, jakich poleceń użyć w takim przypadku i działania na datach lub wartościach czasu nie będą sprawiały trudności. Zapewne w wielu sytuacjach chcesz wyświetlić ostrzeżenie dla użytkownika, który uruchomi makro. Innym razem konieczne będzie uzyskanie odpowiedzi na określone pytanie. Okazuje się, że wykonanie takich operacji nie wiąże się z pisaniem skomplikowanych instrukcji. W obydwu przypadkach wystarczy tylko odpowiednio zastosować instrukcję MsgBox.

czytaj więcej »

  Wiele zestawień wyników sprzedażowy odnosi się do dłuższych okresów, np. lat, kwartałów czy miesięcy. Można jednak napotkać dane bardziej szczegółowe o rozkładzie dziennym. Chcemy je przeanalizować, a następnie zaprezentować wyniki obliczeń na wykresie. Pojawia się problem, ponieważ zarówno analiza, jak i prezentacja graficzna powinny uwzględniać podział na dni robocze i wolne od pracy. W tym rozdziale pokażemy, jak za pomocą formuł przygotować odpowiednie obliczenia, a następnie wyniki przedstawić na czytelnym wykresie.

czytaj więcej »

Obiekt to wyodrębniony element programu, któremu przypisano pewne zachowanie. Ogólnie można powiedzieć, że wszystko, co widać w ramach danej aplikacji, to jakiś obiekt lub jego część. Przykładem obiektu w Excelu jest Application. Odpowiada on za zachowanie całej aplikacji. Każdy obiekt ma właściwości, które oznaczają nic innego jak jego cechy (np. kolor, szerokość, wysokość). Metody obiektu to czynności, które może obiekt wykonać. W odróżnieniu od właściwości nie przechowują żadnych wartości, lecz niektóre z nich w wyniku działania mogą zwracać jakąś wartość.

czytaj więcej »

Przy jakimkolwiek planowaniu czasu za pomocą Excela bardzo przydatne jest odznaczanie w arkuszu zaplanowanych godzin. Weźmy np. rozładunek towarów. W jednej kolumnie mamy wpisany czas (odstępy co 10 minut), a w kolejnej – liczbę paczek do rozładowania. W zależności od liczby paczek chcesz zarezerwować odpowiednią ilość czasu. W tym artykule pokażemy, jak osiągnąć ten efekt, wykorzystując do tego właśnie formatowanie warunkowe.

czytaj więcej »

 Otrzymałem zestawienie wynagrodzeń pracowników z zadaniem sprawdzenia, jak płace odbiegają od maksymalnych stawek ustalonych w firmie. Najwyższa stawka zależy od stanowiska i od wykształcenia, a niekiedy od posiadanych uprawnień. W arkuszu o nazwie „Maksymalne stawki” są podane stawki maksymalnych wynagrodzeń dla poszczególnych kombinacji stanowisk i wykształcenia. Nie wiem jednak, za pomocą jakiej formuły przenieść te wartości do mojego zestawienia, ponieważ te stawki zależą od dwóch parametrów. Zarówno w kolumnie ze stanowiskami, jak i w kolumnie ze stopniami naukowymi używam symboli skróconych. Jakie funkcje zastosować w tym przypadku?  

czytaj więcej »

 Excel, w przeciwieństwie do edytora tekstu Word, nie daje wygodnej metody tworzenia wypunktowanych list. Jeśli chcesz wzbogacić tekst o symbole wypunktowania, musisz wstawić do arkusza znak specjalny. Przed rozpoczęciem wstawiania symbolu należy zdecydować, czy ma się on znajdować bezpośrednio w komórce zawierającej tekst, czy też w komórkach kolumny poprzedniej – przed tekstem.

czytaj więcej »

wiper-pixel