WYDANIE ONLINE

Wiele zestawień wyników sprzedażowy odnosi się do dłuższych okresów, np. lat, kwartałów czy miesięcy. Można jednak napotkać dane bardziej szczegółowe o rozkładzie dziennym. Chcemy je przeanalizować, a następnie zaprezentować wyniki obliczeń na wykresie. Pojawia się problem, ponieważ zarówno analiza, jak i prezentacja graficzna powinny uwzględniać podział na dni robocze i wolne od pracy. W tym rozdziale pokażemy, jak za pomocą formuł przygotować odpowiednie obliczenia, a następnie wyniki przedstawić na czytelnym wykresie.

czytaj więcej »

Pracując ze skoroszytami zawierającymi odwołania do innych plików, można napotkać kłopot z łączami przy zmianie lokalizacji pliku. Zwykle jest to duży problem, którego rozwiązanie zabiera sporo czasu. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób Excel przechowuje łącza do plików znajdujących się na dyskach lokalnych, mapowanych lub w udziałach sieciowych. Pozwoli to zrozumieć, dlaczego przy zmianie lokalizacji plików powstają błędy przy automatycznej aktualizacji łącza, a także zdobyć wiedzę, jak uniknąć takich sytuacji.

czytaj więcej »

W celu redukcji kosztów firma postanowiła przeprowadzić analizę zyskowności (marży) dla każdego z produktów oraz dla każdego z klientów. W ten sposób zostaną wytypowane najbardziej rentowne grupy produktów i klientów. Kolejnymi krokami będzie analiza możliwości zwiększenia produkcji i sprzedaży tych produktów oraz rozszerzenie współpracy z grupą najbardziej opłacalnych klientów. Natomiast dla produktów o najniższej marży zostaną podjęte decyzje i działania w celu poprawienia rentowności.

czytaj więcej »

Szukanie wyniku jest częścią zestawu poleceń nazywanego narzędziami analizy „co-się-stanie-gdy”. Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak te zmiany wpłyną na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład, zmienianie stopy procentowej w tabeli amortyzacji w celu określenia sumy płatności.. Jeśli znamy oczekiwany wynik jednej formuły, a nie znamy wartości wejściowej niezbędnej do obliczenia wyniku formuły, można użyć funkcji Szukaj wyniku. Szukanie wyniku jest metodą znajdowania określonej wartości komórki przez dostosowywanie wartości innej komórki. Szukając wyniku, Excel zmienia wartość w określonej komórce, aż formuła zależna od tej komórki zwróci żądany wynik.

czytaj więcej »

W trakcie wykonywania analiz może zajść potrzeba odszukania bądź wykonania operacji na liczbach nieparzystych. Za przykład weźmy magazyn z oponami zimowymi do samochodów. Klient kupuje dwie lub cztery opony do swojego pojazdu, więc jeśli stan magazynowy wskazuje liczbę nieparzystą, należałoby uzupełnić brak. Jeżeli lista z rodzajami opon obejmuje kilkaset pozycji, to odszukanie lub policzenie nieparzystych liczb niepotrzebnie zajmie czas.

czytaj więcej »

Jeśli pracujemy z zestawieniem, które obejmuje niewielki zakres komórek i znajduje się na początku arkusza (lewym górnym rogu), resztę komórek będziesz mógł ukryć.

czytaj więcej »

W arkuszu znajduje się zestawienie sprzedaży produktów w poszczególnych województwach. Niestety dane okazują się niekompletne. W niektórych rubrykach są jedynie dane szacunkowe i dlatego oznaczyłem je gwiazdką. Teraz chciałbym, aby wszystkie komórki zawierające znak gwiazdki wyróżnić kursywą. Do tego celu próbowałem wykorzystać polecenie Znajdź, ale pojawił się problem. Po wpisaniu tego znaku zaznaczane są wszystkie komórki zawierające jakikolwiek tekst, a nie tylko te z danymi szacunkowymi. Czy jest jakiś sposób, aby wyszukać tylko komórki mieszczące w sobie znak gwiazdki?

czytaj więcej »

Przygotowałam porównawczą prezentację przychodów dwóch firm. Wykres jest typu liniowego ze znacznikami w formie punktów. Wiem, że można zmieniać kolory i kształty punktów. Niestety, nie wiem, jak wprowadzić niestandardowe znaczniki serii, a jest mi to potrzebne do prezentacji. W miejscu znaczników powinny być wstawione znaki firmowe w taki sposób, aby linie były jednoznacznie kojarzone z danym podmiotem gospodarczym. Czy jest to możliwe do wykonania w Excelu?

czytaj więcej »

Obliczenia warunkowe nie powinny sprawiać większych problemów, jeśli wszystkie dane są zgromadzone w zestawieniu zachowującym układ listy. Excel daje bowiem wiele funkcji warunkowych, a także narzędzia dedykowane do tego typu operacji. Niestety, można napotkać arkusz, który zawiera wiele niedużych tabel cząstkowych umieszczonych obok siebie. Przy takim układzie danych przeprowadzenie warunkowego podsumowania wymaga dodatkowych zabiegów.

czytaj więcej »

Polecenie autodopasowania pozwala szybko dostosować rozmiar wierszy do zawartości komórek. Okazuje się, że podobne polecenie można zastosować do komentarzy wstawionych do arkusza. Rozwiązanie zaprezentujemy na prostym przykładzie.

czytaj więcej »

wiper-pixel